Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
wersja tekstowa           |             Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Dzień bez Samochodu w elbląskiej komunikacji miejskiej - 16 - 22 września 2            |             Od 1.09.2021 - koniec objazdu na liniach nr 15, 16, 22 i 23            |             Od 1.09.2021 - wznowienie funkcjonowania linii nr 5 i korekty w rozkładzie jazdy linii nr 12            |             Ogłoszenie o pracy            |             BILETOMATY WE WSZYSTKICH AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ELBLĄGU


ELBLĄSKA KARTA MIEJSKA
Rodzaje kart miejskich
Gdzie i w jaki sposób mogę uzyskać EKM ?
EKM i bilety okresowe komunikacji miejskiej
EKM dla osób z uprawnieniami do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów Elektroniczna portmonetka w komunikacji miejskiej Kontrola biletów w komunikacji miejskiej Elektroniczna portmonetka w Strefie Płatnego Parkowania
- instrukcja obsługi
PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA
- tu doładujesz EKM

INTERNETOWA OBSŁUGA EKM

Pytania i odpowiedzi

mmpk mobilet polityka bip
Przewoźnicy

Wersja do wydruku

ZASADY KONTROLI BILETÓW


Szanowni Państwo!
Kontrolerzy biletów wykonując swoja pracę, chronią pozostałych pasażerów przed osobami, które korzystają z usług przewozowych bez wnoszenia opłaty za bilet.
Pamiętajmy, że jazda bez biletu jest w istocie kradzieżą. Przez gapowiczów, pośrednio okradani są wszyscy pasażerowie – utracone wpływy z biletów to środki, które nie mogą zostać przeznaczone na rozwój komunikacji miejskiej w Elblągu, np. na budowę nowoczesnych wiat przystankowych.


Oto kilka najważniejszych punktów związanych z kontrolą biletów w komunikacji miejskiej w Elblągu.

1. Przebieg kontroli biletów.

 • Osobami uprawnionymi do kontroli biletów są kontrolerzy posiadający ważny identyfikator ze zdjęciem i numerem służbowym.

 • Przystępując do kontroli i w trakcie jej prowadzenia identyfikator musi być umieszczony w miejscu dobrze widocznym dla pasażera.

 • Kontrolerzy zobowiązani są do udzielania pasażerom wszelkich informacji dotyczących taryfy opłat, rodzajów stosowanych biletów, obowiązujących przepisów porządkowych, wysokości opłat dodatkowych oraz przebiegu linii komunikacyjnych.

 • Na każde żądanie pasażera, kontroler musi umożliwić pasażerowi spisanie swojego numeru służbowego z identyfikatora.

 • Kontrola biletowa winna być prowadzona w sposób kulturalny, a rozmowa kontrolera z pasażerem powinna ograniczać się do przedmiotu kontroli.

 • W przypadku kontroli osób niepełnoletnich (do 13 roku życia), kontroler powinien umożliwić nieletniemu dojazd do przystanku, który był celem jego podróży lub opuszczenie na nim pojazdu.

2. Do czego zobowiązany jest pasażer?

 • Pasażer w trakcie kontroli dokumentów przewozu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom kontrolera biletów, okazania i wręczenia kontrolerowi ważnego dokumentu przewozu, a w przypadku biletu zakupionego przy użyciu telefonu, okazania wyświetlonej na ekranie telefonu informacji o dokonanym zakupie biletu.

 • Pasażer nie posiadający ważnego dokumentu przewozu zobowiązany jest do pozostania w pojeździe do czasu zakończenia czynności związanych z nałożeniem opłaty dodatkowej. Dopuszcza się, na wniosek pasażera, dokończenie formalności związanych z wystawieniem opłaty na przystanku docelowym pasażera. Warunkiem jest wcześniejsze okazanie przez pasażera dokumentu tożsamości. Decyzja w tym zakresie należy do kontrolera.

3. Opłata dodatkowa i wezwanie do zapłaty.

 • W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu przewozu, kontroler za pokwitowaniem pobiera właściwą należność za przejazd i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.

 • Podstawą nałożenia opłaty dodatkowej jest:

  1) przejazd bez ważnego dokumentu przewozu w tym w szczególności:

  a. przejazd z imienną EKM wystawioną na inną osobę;
  b. przejazd na podstawie dokumentu noszącego znamiona podrobienia lub przerobienia.

  2) przewóz zwierząt bez ważnego biletu;

  3) naruszenie przepisów o przewozie zwierząt i bagażu;

  4) spowodowane przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny.

 • Wysokość i zasady nakładania opłat dodatkowych określa uchwała Rady Miejskiej w Elblągu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość opłat dodatkowych to:

 • Powód nałożenia opłaty

  Wysokość opłaty dodatkowej

  Za przejazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu

  Jest to 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego w strefie miejskiej - 140 zł

  Za przewóz zwierząt bez ważnego biletu jednorazowego lub za naruszenie przepisów o przewozie zwierząt i bagażu

  Jest to 20-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego w strefie miejskiej - 56 zł

  Za spowodowanie przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny

  Jest to 150-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego w strefie miejskiej - 420 zł

 • UWAGA! W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu lub przewozu zwierząt pobiera się odpowiednią należność za przejazd lub przewóz zwierzęcia (jest to cena odpowiedniego biletu) oraz opłatę dodatkową w wysokości jak w powyższej tabeli.

 • Wysokość opłaty dodatkowej (za przejazd bez ważnego dokumentu przewozu, za przewóz zwierząt bez ważnego dokumentu przewozu lub naruszenie przepisów o przewozie) obniża się o:

  1) 50%
  jeżeli zostanie ona uiszczona bezpośrednio u kontrolera w pojeździe, przykładowo:

  • za przejazd bez biletu - 70 zł plus cena odpowiedniego biletu;

  • za przewóz zwierzęcia bez biletu lub naruszenie przepisów o przewozie – 28 zł plus ewentualnie cena odpowiedniego biletu;

  2) 30% jeżeli zostanie ona uiszczona w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia, przykładowo:

  • za przejazd bez biletu - 98 zł plus cena odpowiedniego biletu;

  • za przewóz zwierzęcia bez biletu lub naruszenie przepisów o przewozie – 39,20 zł plus ewentualnie cena odpowiedniego biletu.

  UWAGA! Opłaty dodatkowej za spowodowanie przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny nie obniża się.

 • W przypadku zakwestionowania biletu papierowego kontroler wypisuje druk opłaty dodatkowej, a na bilecie wpisuje datę, godzinę kontroli, numer służbowy i zwraca bilet pasażerowi.

 • W przypadku, gdy pasażer opuści pojazd i pozostawi swój dokument przewozu, kontroler dołącza go do dokumentu z kontroli z krótkim opisem sytuacji i niezwłocznie dostarcza do siedziby swojej firmy (ZKM lub firmy uprawnionej do prowadzenia kontroli).

 • Odbiór druku opłaty dodatkowej pasażer powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem. W przypadku odmowy podpisu, kontroler odnotuje ten fakt na druku opłaty dodatkowej. Brak podpisu na druku opłaty dodatkowej nie zwalnia pasażera z obowiązku uiszczenia nałożonej opłaty dodatkowej.

 • Wezwanie do zapłaty wystawione na imię i nazwisko pasażera lub pokwitowanie wniesienia gotówką opłaty dodatkowej stanowi dokument przewozu i uprawnia pasażera do kontynuowania jazdy tym samym kursem.

4. Kontroler biletów ma prawo.

 • Kontroler może żądać okazania dokumentu przewozu od pasażera, który zajął miejsce w pojedzie, podczas jazdy i przy wysiadaniu z pojazdu. Okazane dokumenty przewozu są własnością pasażera.

 • W razie odmowy zapłacenia należności – kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego;

 • W razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu – kontroler ma prawo ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości;
  Do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera biletów.

 • W razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony – kontroler ma prawo zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

5. Reklamacje w zakresie kontroli biletów.

 • Pasażerowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej kontroli biletowej. Miejsce składania reklamacji wskazane jest na druku wezwania do zapłaty.

 • Reklamacje związane z ujawnieniem podczas kontroli braku imiennego biletu okresowego lub dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych są uwzględniane w przypadku przedłożenia tych dokumentów w terminie 7  dni od daty nałożenia opłaty dodatkowej.

 • Od rozstrzygnięcia reklamacji przez przedsiębiorcę uprawnionego przez ZKM do kontroli dokumentów przewozu pasażerowi przysługuje prawo odwołania do Dyrektora ZKM.

 • Złożenie reklamacji lub odwołania nie zwalnia od uiszczenia opłaty dodatkowej.

 • Złożenie reklamacji lub odwołania nie przedłuża terminu możliwości uiszczenia nałożonej opłaty dodatkowej w obniżonej wysokości.

6. Kontrola biletów a Elbląska Karta Miejska.

 • Pasażer, który ma zapisane na imiennej EKM ważne uprawnienie do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, w trakcie kontroli biletowej w pojeździe, nie ma obowiązku okazywać dokumentu potwierdzającego te uprawnienia.

 • Pasażer posiadający EKM może w każdej chwili podczas przejazdu, naciskając przycisk „S” i przykładając kartę do kasownika, odczytać informację o rodzaju i ważności biletu okresowego oraz o ilości i rodzaju opłaconych przejazdów a także ilości pozostałych punktów zapisanych na EKM.

7. Kontrola biletów a aplikacja moBILET.

  Za pośrednictwem systemu moBILET możliwy jest zakup przez telefon komórkowy biletów jednorazowych ważnych strefie miejskiej lub podmiejskiej, a także biletów 24-godzinnych ważnych TYLKO w strefie miejskiej.

  Jak zostać użytkownikiem moBILET i korzystać z usługi – krok po kroku

  I. Pobierz darmową aplikację moBILET:

  1. wyślij SMS-a o treści: „MOBILET” pod numer 7055 (0,50 zł + VAT);

  2. odbierz SMS-a z linkiem do pobrania aplikacji;

  3. przejdź do adresu podanego w SMS-ie;

  4. pobierz i zainstaluj aplikację.

  Aplikacja na smartfona

  Możesz aktywować konto z poziomu aplikacji, bez wysyłania SMS ani rejestracji przez www. Pobierz aplikację na iPhone, telefon z systemem Android lub Windows Phone i skorzystaj z modułu aktywacji.
  Każdy nowy użytkownik otrzymuje na starcie 3 zł - pod warunkiem dokonania rejestracji przez SMS-a. Wykorzystana kwota zostanie potrącona przy pierwszym zasileniu konta moBILET.

  II. Zasil swoje Konto moBILET

  Zasilenie ekspresowe jest realizowane za pośrednictwem serwisu PayU.pl oraz Przelewy24.pl., które jest dostępne bezpośrednio w Portalu Użytkownika, jak i na stronie głównej moBILET.pl. Korzystając z tej formy zasilenia, wpłacone środki dostępne są praktycznie natychmiast. Zasilenie standardowe, to przelew na przydzielony indywidualny rachunek rozliczeniowy. Zarówno numer rachunku, jak i dane do przelewu są widoczne w Portalu Użytkownika – zakładka „Zasilenie konta”. moBILET nie pobiera żadnych opłat za zasilenie konta.

  III. Skasuj bilet za pomocą telefonu

  W czytelnym graficznym menu należy wybrać z listy żądany rodzaj biletu i potwierdzić chęć jego skasowania. Skasowanie biletu i jego przesłanie w aplikacji moBILET odbywa się w jednej, szyfrowanej sesji.

Uwaga!!!

Rejestracja oraz doładowanie konta powinny nastąpić przed wejściem do pojazdu.
Zakupu biletu przez telefon należy dokonać w pierwszej kolejności po wejściu do pojazdu.
Osoba posiadająca bilet ulgowy musi udokumentować prawo do ulgi.
Ceny biletów są zgodne z cennikiem biletów ZKM Sp. z o.o. w Elblągu.

Sporządzono na podstawie:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 z późn. zm.;

 • Uchwała nr XXVI/716/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących;

 • Zarządzenie nr 67/2014 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 20 lutego 2014 w sprawie Regulaminu korzystania z usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej świadczonych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz obowiązków spółki wobec odbiorców tych usług.