wersja tekstowa
           |             Sondaż: Zmiany w elbląskiej komunikacji miejskiej po wybudowaniu nowego torowiska w ul. 12 Lutego i gen S. Grota - Roweckiego            |             OD 1.07.2017 (SOBOTA) DO ODWOŁANIA: ZAWIESZENIE LINII NR 1 i 2, AUTOBUS ZASTĘPCZY T2 i OBJAZD NA LINII NR 4            |             Od 26 czerwca 2017 do odwołania,objazdy na wybranych kierunkach dla linii nr 6, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 31 i 100            |             Od 26.06 do 31.08.2017 letni rozkład jazdy na liniach nr 8, 15, 16, 17, 22 i zawieszone funkcjonowanie linii nr 5 i 18            |             Od 24 czerwca do 19 sierpnia 2017 (włącznie), Centrum Obsługi Klienta tymczasowo nieczynne w soboty


mapka

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Na okaziciela czy imienna - którą wybrać?
Kto może otrzymać EKM?
Gdzie mogę doładować elektroniczną portmonetkę?

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
Mapka
Cennik
Abonamenty
Karta parkingowa osoby
niepełnosprawnej
Opłaty dodatkowe
Biuro SPP - reklamacje
Regulamin strefy
Podstawa prawna
Pytania i Odpowiedzi

mmpk mobilet galeria bip
Przewoźnicy

OPŁATY DODATKOWE


Osobami upoważnionymi do kontroli wnoszenia opłat są Kontrolerzy SPP, pracownicy Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o.

UWAGA – kontroler SPP nie jest upoważniony do pobierania opłat, które można wnosić tylko w Biurze Strefy lub w siedzibie Spółki przy ul. Browarnej 90 (kasa – I piętro).

 

1. W razie nieuiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu na MP w SPP pobiera się opłatę

dodatkową w wysokości 50,00 zł.

2. W przypadku uiszczenia opłaty w przeciągu 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia opłata jest pomniejszona o 40% (co stanowi 30 zł). Opłatę uważa się za wniesioną prawidłowo w przypadku uznania rachunku bankowego Zarządzającego SPP kwotą wskazaną w zdaniu poprzedzającym w ww. terminie.

3. Zawiadomienie o opłacie dodatkowej wystawia kontroler SPP i umieszcza je za wycieraczką samochodu.

4. Zaginięcie zawiadomienia nie zwalnia użytkownika pojazdu od odpowiedzialności, ani od obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej i poniesienia kosztów postępowania windykacyjnego, a także nie uprawnia do uiszczenia opłaty dodatkowej według ust. 2. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego – 15 – Poz. 1499

5. Zawiadomienie o opłacie dodatkowej wystawia się w przypadku stwierdzenia, że w pojeździe nie wyłożono ważnego biletu parkingowego, abonamentu, karty parkingowej (w przypadku parkowania na miejscach wyznaczonych), identyfikatora systemu płatności mobilnych lub dokumentu uprawniającego do parkowania na MP w SPP bez wniesienia opłaty.

6. Zawiadomienie o opłacie dodatkowej wystawia się również za przekroczenie czasu opłaconego parkowania.

7. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia w biurze SPP lub na wskazane konto bankowe.

8. Należna, nieuiszczona opłata dodatkowa podlega egzekucji w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

PAMIETAJ!

Opłata dodatkowa podlega anulowaniu w przypadku:

1) okazania w biurze SPP biletu parkingowego zakupionego w parkomacie w czasie nie przekraczającym 5 minut od wystawienia zawiadomienia;

 

2) po przekroczeniu czasu opłaconego parkowania, opłacenia w dniu wystawienia zawiadomienia lub w przeciągu 7 dni: kwoty stanowiącej wartość opłaty za przedłużone parkowanie, zgodnie z cennikiem SPP, liczonej w pełnych godzinach od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godziny dokonania wpłaty w Biurze Strefy Płatnego Parkowania. W przypadku wpłaty dokonanej w dniach następnych czas liczony jest od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godziny pobierania opłat w danym sektorze w dniu wystawienia zawiadomienia. W przypadku braku dokonania dopłaty w ciągu 7 dni zawiadomienie będzie traktowane jako nieopłacone. W przypadku przekroczonego czasu parkowania niezbędne jest okazanie w BSPP biletu parkingowego, którego czas ważności został przekroczony.

 

3) okazania ważnego identyfikatora „M” lub abonamentu (z wyłączeniem abonamentu typu „O” na okaziciela), uzyskanych przed wystawieniem zawiadomienia o opłacie dodatkowej;

 

4) okazania ważnej karty parkingowej, w sytuacji parkowania pojazdu na wyznaczonym miejscu dla osób niepełnosprawnych;

 

5) wystawienia w danym dniu kolejnego zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej w czasie nie przekraczającym 4 godzin od wystawienia poprzedniego zawiadomienia.