wersja tekstowa
           |             2 maja 2017 (wtorek) - rozkład jazdy jak w sobotę            |             Roboty drogowe na ul. Lotniczej - utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej            |             Od 1 kwietnia 2017 (sobota) - wznowienie funkcjonowania sezonowej linii nr 30            |             W niedzielę dodatkowy kurs linii nr 13 do pętli Łódzka            |             O bezpieczeństwie i pierwszej pomocy w elbląskiej komunikacji miejskiej – kontynuacja kampanii ZKM w Elblągu


Cennik biletów komunikacji miejskiej w Elblągu

Cennik biletów jednorazowych

Strefa I - miejska, obejmuje terytorium Gminy Miasto Elbląg, oraz terytorium Gminy Elbląg (dotyczy tylko Gronowa Górnego). 

Strefa II – podmiejska, obejmuje terytorium Gminy Elbląg (za wyjątkiem Gronowa Górnego) oraz  terytorium Gminy Milejewo. 

Bilety obowiązujące w strefie II ważne są także w strefie I.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto. 

Cennik biletów jednorazowych 

L.p. 

Nazwa biletu 

Strefa I - miejska

Strefa II - podmiejska 

bilet normalny 

bilet ulgowy 

bilet normalny 

bilet ulgowy 

1

Bilet jednorazowy 

2,80 zł 

1,40 zł 

4,20 zł 

2,10 zł 

2

Bilet 1-godzinny zakupiony u kierowcy1)

3,40 zł 

1,70 zł 

3

Bilet jednorazowy, podmiejski zakupiony u kierowcy

-

-

4,20 zł 

2,10 zł 

4

Bilet jednorazowy, rodzinny, weekendowy zakupiony u kierowcy2)

1,60 zł/os. 

5

Bilet jednorazowy na linii nocnej zakupiony u kierowcy 

3,20 zł 

1,60 zł 

6

Bilet 24-godzinny zakupiony u kierowcy3)

13,00 zł 

6,50 zł 

7

Bilet grupowy zakupiony u kierowcy4)

2,60 zł/os. 

1,30 zł/os. 

4,00 zł/os. 

2,00 zł/os. 

1) bilet upoważnia do wielokrotnych przejazdów we wszystkich środkach komunikacji miejskiej; bilet traci ważność po 1  godzinie od zakupu; nie jest ważny na linii nocnej i w strefie II

2) bilet rodzinny: min. 1  dziecko w wieku do 16 lat i maksymalnie 2  rodziców/opiekunów; ważny w dni w które komunikacja funkcjonuje wg rozkładów sobotnich lub niedzielnych; cena za jeden przejazd, za każdą osobę nieposiadającą uprawnień do przejazdów bezpłatnych; bilet jest ważny pod warunkiem wspólnej podróży wszystkich osób dla których został wykupiony; nie jest ważny na linii nocnej i w strefie II

3) bilet 24-godzinny uprawnia do wielokrotnych przejazdów tylko w strefie I; traci ważność po 24 godzinach od zakupu; jest ważny na linii nocnej

4) bilet dla grup 10 i więcej osób; cena za jedną osobę; nie jest ważny na linii nocnej 


Cennik biletów promocyjnych dla użytkowników EKM 
(w przypadku zarejestrowania wyjścia z pojazdu) 
promocje nie obowiązują na linii nocnej i dla biletów z bileterki 

L.p. 

Nazwa biletu 

Strefa I 

Strefa II 

bilet normalny 

bilet ulgowy 

bilet normalny 

bilet ulgowy 

Przejazd jednorazowy nieprzekraczający 2  przystanków5)

2,20 zł 

1,10 zł 

Przejazd jednorazowy przekraczający 2  przystanki 

2,60 zł 

1,30 zł 

4 ,00 zł 

2,00 zł 

Przejazd przesiadkowy w ciągu 20 min. (opłata za drugi przejazd)6)

0,40 zł 

0,20 zł 

5) dotyczy przejazdów od przystanku "0" do maksymalnie 2-go przystanku

6) przejazd następnym pojazdem w ciągu 20 min. od momentu zarejestrowania wyjścia z poprzedniego pojazdu; oba przejazdy muszą się odbywać w strefie I

Cennik biletów promocyjnych zakupionych przy użyciu telefonu komórkowego 

L.p. 

Nazwa biletu 

Strefa I 

Strefa II 

bilet normalny 

bilet ulgowy 

bilet normalny 

bilet ulgowy 

Bilet jednorazowy 

2,60 zł 

1,30 zł 

4,00 zł 

2,00 zł 

Bilet 24-godzinny7)

12,00 zł 

6,00 zł 

7) bilet 24-godzinny uprawnia do wielokrotnych przejazdów tylko w strefie I; traci ważność po 24 godzinach od zakupu; jest ważny na linii nocnej

Cennik za przewóz psa 

Za przewóz psa należy wnieść opłatę w wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego zgodnie z cennikiem obowiązującym w danej strefie. Przy płatności EKM uwzględnia się promocje. Opłacie nie podlega przewóz psa będącego przewodnikiem osoby niewidomej oraz małego zwierzęcia trzymanego na rękach. 


Cennik biletów okresowych

L.p. 

Nazwa biletu 

Strefa I 

Strefa II 

bilet normalny 

bilet ulgowy 

bilet normalny 

bilet ulgowy 

Bilet imienny 30-dniowy8)

90,00 zł 

45,00 zł 

125,00 zł 

62,50 zł 

Bilet imienny miesięczny9)

85,00 zł 

42,50 zł 

115,00 zł 

57,50 zł 

3

Bilet imienny miesięczny ważny tylko w dni robocze9) 10)

80,00 zł 

40,00 zł 

110,00 zł 

55,00 zł 

Bilet na okaziciela miesięczny9)

125,00 zł 

180,00 zł

Bilet imienny miesięczny wakacyjny dla młodzieży do 24 roku życia na podstawie legitymacji szkolnej, w okresie lipiec-sierpień9)

34,00 zł 

Bilet imienny semestralny dla uczniów i studentów szkół wyższych na okres 01.09 – 31.01 i 01.02 – 30.06 

180,00 zł 


Bilet imienny  10-dniowy11)

32,00 zł 

16,00 zł 

44,00 zł 

22,00 zł 

Bilet na okaziciela  10-dniowy11)

50,00 zł 

75,00 zł 

10

Bilet grupowy jednodniowy dla uczestników kolonii i zimowisk (grupa 10 i więcej osób)12)

1,20 zł/os. 

1,50 zł/os. 

11

Bilet imienny miesięczny KDR dla dzieci i młodzieży (posiadających uprawnienie do przejazdów ulgowych) uczestników programu Karta Dużej Rodziny9)13) 

- 20,00 zł - -

Wszystkie bilety okresowe są ważne na linii nocnej

8) bilet imienny 30-dniowy jest ważny od pierwszego dnia okresu, na który został wykupiony przez kolejnych 30 dni kalendarzowych 

9) bilet miesięczny jest ważny na dany miesiąc kalendarzowy; w przypadku zakupu po rozpoczęciu danego miesiąca bilet jest ważny od momentu jego zakupu do końca miesiąca na który został wykupiony

10) bilet ważny tylko w dniach od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

11) bilet okresowy 10-dniowy obowiązuje od pierwszego dnia okresu, na który został wykupiony przez  kolejnych 10 dni kalendarzowych 

12) sprzedaż biletów grupowych w biurze ZKM na podstawie listy imiennej organizatora kolonii lub zimowiska; przejazd bez ważnego biletu grupowego obciąża opiekuna grupy. 

13) sprzedaż biletu jest prowadzona przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyłącznie w Centrum Obsługi Klienta po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego uczestnictwo dziecka w programie Karta Dużej Rodziny wydanego przez Urząd Miejski w Elblągu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Na podstawie: Uchwały nr XXIV/674/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących oraz Uchwały Nr XXVII/781/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającej ww. Uchwałę..


INNE OPŁATY

1. Opłaty dodatkowe

1. 1. Sposób ustalenia wysokości opłaty dodatkowej:

Powód nałożenia opłaty

Wysokość opłaty dodatkowej

a) Za przejazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu

50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego w strefie miejskiej

b) Za przewóz zwierząt bez ważnego biletu jednorazowego lub za naruszenie przepisów o przewozie zwierząt i bagażu

20-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego w strefie miejskiej

c) Za spowodowanie przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny

150-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego w strefie miejskiej


W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu lub przewozu zwierząt pobiera się odpowiednią należność za przejazd lub przewóz zwierzęcia oraz opłatę dodatkową w wysokości jak w pkt a) i b).

1.2. Wysokość opłaty dodatkowej ustalonej w pkt 1 a) i b) obniża się o:

 - 50% jeżeli zostanie ona uiszczona bezpośrednio u kontrolera w pojeździe;

 - 30% jeżeli zostanie ona uiszczona w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia.

2. Opłaty manipulacyjne

1.1. W przypadku udokumentowania przez pasażera, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przejazdu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, a także okazania ważnego biletu imiennego okresowego zapisanego na EKM zakupionego przed kontrolą, których nie posiadał podczas przejazdu, pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa podlegają zwrotowi, a w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty - umorzeniu. Za czynności związane ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej pobiera się opłatę manipulacyjną, o której mowa w pkt 2.3.

1.2. W przypadku umorzenia opłaty dodatkowej za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu z innych przyczyn niż określone w pkt 2.1., za naruszenie przepisów o przewozie bagażu, zwierząt lub za spowodowanie przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, pobiera się opłatę manipulacyjną, o której mowa w pkt 2.3.

2. 3. Sposób ustalenia wysokości opłaty manipulacyjnej:

Powód nałożenia opłaty manipulacyjnej

Wysokość opłaty manipulacyjnej

Za czynności związane ze zwrotem należności lub umorzeniem opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu

10% opłaty dodatkowej wyliczonej zgodnie z pkt 1.1 a)

2.4. Opłaty manipulacyjnej nie pobiera się w przypadku anulowania opłat dodatkowych nałożonych sprzecznie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

WYKAZ PRZYSTANKÓW GRANICZNYCH


Przystanek

Dodatkowy opis

Kierunek

Strefa

NOWAKOWO 

za torami 

w obu kierunkach 

II 

PIASTOWO 

wieś 

w obu kierunkach 

II 

JAGODNIK 

wieś 

w obu kierunkach 

II 

BIELNIK 

za drewnianym mostem 

w obu kierunkach 

II 

NOWINA 

sklep 

w obu kierunkach 

II 

Pasażerowie wsiadający i wysiadający na przystankach granicznych muszą posiadać bilet zgodny z cennikiem obowiązującym w danej strefie.

Na podstawie: Uchwały nr XXIV/674/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących  oraz Uchwały Nr XXVII/781/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającej ww. Uchwałę...

 

Informujemy, że od 15 kwietnia 2016 r. kontrolę biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oprócz pracowników zatrudnianych przez ZKM, prowadzić będzie: 
KONSORCJUM W SKŁADZIE: 
SERINUS SP. Z O.O.UL. KRASICKIEGO 43/2, 26-600 RADOM 
oraz RR SECURITY GRUPA SP. Z O.O. UL. WARECKA 9/55, 00-034 WARSZAWA.
Jednocześnie informujemy, że ww. Konsorcjum zajmie się także windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu. 
 
Adres filii Konsorcjum w składzie: Serinus Sp. z o.o i RR Security Grupa Sp. z o.o.
w Elblągu:
Pl. Dworcowy 1
82-300 Elbląg
Telefon: 793 002 402
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 16:00
środa: 9:00 - 17:00

 

Wykaz przystanków granicznych
Przystanek Dodatkowy opis Kierunek Strefa
NOWAKOWO za torami w obu kierunkach II
PIASTOWO wieś w obu kierunkach II
JAGODNIK wieś w obu kierunkach II
BIELNIK za drewnianym mostem w obu kierunkach II
NOWINA sklep w obu kierunkach II
Pasażerowie wsiadający i wysiadający na przystankach granicznych muszą posiadać bilet zgodny
z cennikiem obowiązującym w danej strefie.