Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
wersja tekstowa
           |             ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OKRESIE ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2020            |             Od 17.10.2020 - NOWE LIMITY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ            |             18 i 19.10.2020 - tymczasowe utrudnienia na liniach nr 4, 7, 12, 14, 31            |             Od 12.10.2020 - korekty w czasach przejazdu na linii nr 18            |             Od 1.10.2020 - korekty w rozkładach linii nr 2, 13 i 14 na dni robocze


ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OKRESIE ŚWIĘTA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2020 Od 17.10.2020 - NOWE LIMITY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 18 i 19.10.2020 - tymczasowe utrudnienia na liniach nr 4, 7, 12, 14, 31 Od 12.10.2020 - korekty w czasach przejazdu na linii nr 18 Od 1.10.2020 - korekty w rozkładach linii nr 2, 13 i 14 na dni robocze

Informacja związana z prowadzonym postępowaniem pn „Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących”

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu, ponownie przeprowadził procedurę badania i wyboru najkorzystniejszej oferty dla pakietu nr 2 (obejmującego linie nr 10, 11, 13, 17, 30, 31) w przetargu na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących na lata 2014 – 2020.

Przypomnijmy, że w przypadku poprzedniej decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty dla pakietu nr 2, zostało wniesione odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Ponieważ odwołanie dotyczące sposobu wniesienia wadium dla wybranej w pierwszej kolejności oferty, złożonej przez konsorcjum Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z o.o. (PKS) i Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka  z o.o. (PKA), zostało przez KIO uwzględnione, Zamawiający (ZKM Spółka z o.o. w Elblągu) został zobligowany do wyboru następnej w kolejności oferty. Należy dodać, że w identyczny sposób wadium zostało wniesione również w przypadku oferty złożonej przez PKA dla pakietu nr 1 (obejmującego linie nr: 6, 8, 14, 15, 18, 19, 20) oraz oferty złożonej przez PKS dla pakietu nr 3 (7, 9, 12, 16, 21, 22, 23, 100). Dlatego też Zamawiający, mając na uwadze orzeczenie KIO z dnia 17 października 2013r. – odrzucił oferty złożone przez Spółki PKA (pakiet nr 1) i PKS (pakiet nr 3). W przypadku pakietu nr 3 wybrana została kolejna oferta – złożona przez Arriva Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu.

W efekcie ponownego badania i oceny oferty złożonej przez Spółkę Warbus na pakiet nr 2, w dniu 12 listopada 2013r. wszyscy oferenci zostali powiadomieni o unieważnieniu czynności wyboru oferty tego wykonawcy.

Przesłanką tej decyzji było nie wykazanie przez Wykonawcę (Warbus Spółka z o.o.)  warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca  nie złożył w sposób prawidłowy i skuteczny listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), ani informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Zamawiający (ZKM w Elblągu), zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wezwał Wykonawcę (Warbus) do uzupełnienia dokumentacji oferty. Wykonawca dostarczył dokument w formie faksu, lecz nie został on potwierdzony oryginałem lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Informacja przesłana tylko w formie faksu pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ punkt VII ust. 3 i następne:

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

 Podczas ponownej oceny oferty Warbus Spółka z o.o. Zamawiający miał na uwadze przepisy art. 24 ust.2 pkt4 Pzp:

 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: (…)  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

w związku z art.26 ust.2d, ust. 3 i ust.4:

2 d. Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się.

3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

a także w związku z art. 27 ust.1 ustawy Pzp:

W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną

i rozdział VII pkt.3 i 4 SIWZ (cytowane wyżej).

 

            Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, Zamawiający nie mógł dopuścić do zawarcia umowy, która może ulec unieważnieniu, dlatego też wykluczył Warbus spółka z o.o. i odrzucił jej ofertę.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, w terminie do 10 dni od ogłoszenia zawiadomienia, mogą składać odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Ponadto, obie elbląskie spółki (PKA i PKS) skorzystały z przysługującego im prawa wniesienia odwołania od decyzji Zamawiającego (odwołania dotyczą unieważnienia postępowania i odrzucenia oferty dla pakietu nr 1 oraz odrzucenia oferty dla pakietu nr 3). Dlatego też, obecnie procedura związana z przetargiem nadal trwa – Zamawiający, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, oczekuje stanowiska Krajowej Izby Odwoławczej  w sprawie poszczególnych odwołań.